IORP II: De gevolgen

By Karel Bonte, Ronald Sijsenaar & Pim Poppe / February 2018

De Europese Unie zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van een economische en monetaire unie met een vrije interne markt. Binnen de wereld van pensioenen ontwierp de EU daartoe de huidige pensioenfondsenrichtlijn Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP). IORP staat voor Europese eenheid binnen pensioenfondsen, een bepaalde standaard waaraan de fondsen zich dienen te houden en de mogelijkheid pensioen in de tweede pijler over de landsgrenzen heen aan te bieden.

IORP I dateert van 2003. Nederland implementeerde de richtlijn in 2006 in de Pensioenwet. Nadat IORP I een aantal jaren effectief was, heeft de Europese Commissie in 2014 een voorstel gedaan voor een herziening van de richtlijn – ook wel IORP II – die de oude gaat vervangen.

Reden voor de herziening was om grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen verder te stimuleren, pensioenen veiliger te maken door het stimuleren van risico-gebaseerd toezicht en om de governance en transparantie te verbeteren.

De tijdslijn is als volgt: In 2016 is overeenstemming bereikt over het voorstel, waarna de lidstaten tot eind 2018 hebben om de richtlijn te vertalen in hun pensioenwetten. Pensioenvoorzieningen blijven namelijk een nationale bevoegdheid en zullen niet zonder nationale toestemming opgelegd worden door EIOPA.

13 januari 2019 gaat IORP II in Nederland live.