Evenwichtigheid bij invaren: Wat komt hier bij kijken en hoe meet je het?

Introductie

Evenwichtigheid is een groot thema bij de pensioentransitie. De transitie moet in zijn geheel evenwichtig zijn, maar ook losse onderdelen an sich zouden zo evenwichtig mogelijk moeten zijn. Er bestaat nog niet veel ondersteuning over hoe evenwichtigheid concreet kan worden ingevuld binnen de transitie. De wet zelf geeft onvoldoende guidance. Vanuit de toezichthouder en regelgever zijn er geen documenten die een concrete invulling laten zien. Er is wel een handreiking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze focust echter meer op het proces achter het vaststellen van evenwichtigheid. Er mist ook een goed overzicht van de keuzes die gemaakt kunnen worden bij de pensioentransitie, en wat de implicaties van de verschillende keuzemogelijkheden zijn.

Doel van dit paper

Het doel van dit paper is om pensioenfondsen te voorzien van handvaten voor een evenwichtige besluitvorming bij de pensioentransitie. Dit wordt gedaan door een overzicht te geven van verschillende keuzes in het invaartraject en wat de implicaties hiervan zijn voor verschillende groepen van deelnemers. De paper is gefaseerd opgezet. Er wordt ingegaan op het vaststellen van een definitie van evenwichtigheid, de doelstellingen die hierbij horen, hoe deze doelstellingen kunnen worden gemeten, de keuzes van invaarmethoden, en andere overwegingen van het nieuwe stelsel. Voorbeelden van het laatste punt zijn de compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek, of er rekening moet worden gehouden met inhaalindexatie, opheffen van de leenrestrictie, de initiële vulling van de solidariteits- of risicodelingsreserve, en het gebruik
van het transitie-FTK. Dit paper kan door de eerste lijn worden gebruikt om de definitie van evenwichtigheid concreter in te vullen en aantoonbaar te maken. Voor de tweede lijn kan dit paper gebruikt worden bij de risico-opinie over de invulling van evenwichtigheid door het fonds.

Key takeaways

 1. De definitie van evenwichtigheid moet aantoonbaar aansluiten bij de karakteristieken van
  het fonds.
 2. We stellen voor om evenwichtigheid in te vullen aan de hand van de principes van het
  fonds en de transitiedoelstellingen van het fonds.
 3. De transitiedoelstellingen moeten gerangschikt worden om de prioriteiten tijdens de transitie
  scherp te hebben. Daarnaast kan er op basis van voorrangsregels een keuze gemaakt
  worden tussen de doelen wanneer de dekkingsgraad niet toereikend is.
 4. De manier van meten van de transitie-effecten moet aansluiten bij de transitiedoelstellingen
  en evenwichtigheidsprincipes van het fonds.
 5. De invaarkeuze en de invulling van de compensatie voor het afschaffen van de doorsneesystematiek
  moet passen bij de transitiedoelen van het fonds.
 6. Het nieuwe pensioencontract dient ingericht te worden zodat dit past bij de definitie van
  evenwichtigheid van het fonds. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor.