De EU Taxonomie is een goed begin

Recent hebben banken de eerste rapportages gepubliceerd over de mate waarin zij duurzame leningen hebben verstrekt. De insteek en de uitkomsten lopen echter nogal uiteen.

De EU heeft de ambitie neergelegd om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hiertoe is in 2018 onder andere het Action Plan for Sustainable Finance aangenomen. Dit plan beoogt (1) de kapitaalstroom richting duurzame investeringen te leiden, (2) de risico’s van klimaatverandering, verslechtering van de omgeving en sociale problemen te managen, en (3) financiële en economische activiteit transparanter en meer gericht op de lange termijn te maken.

In het verlengde hiervan is in 2020 de EU Taxonomy Regulation van kracht geworden. Deze regelgeving is ingevoerd om criteria vast te stellen om te bepalen of economische activiteiten duurzaam zijn. Vervolgens moet een financiële instelling middels duurzaamheids-KPIs de mate van duurzaamheid van een investering kunnen bepalen. Financiële instellingen zijn verplicht om te laten zien in hoeverre hun investeringen als duurzaam geclassificeerd kunnen worden. In 2021 hebben veel financiële instellingen op vrijwillige basis de eerste EU Taxonomy-rapportage gedaan.